จีนรับรอง 3 หมื่นสวนทุเรียนไทย-โรงคัดบรรจุ 2 พันแห่ง ลุยคุมคุณภาพ

กรมวิชาการเกษตร ประกาศแผนคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีน พร้อมจัดชุดปฏิบัติการกว่า 180 คน อำนวยความสะดวกจนสิ้นสุดฤดูกาลส่งออก เตรียมพร้อมบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9070-2566 ล่าสุดจีนรับรองสวนทุเรียนไทย 3 หมื่นสวน-โรงคัดบรรจุ GMP-DOA เกือบ 2 พันแห่ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก สมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทย-จีน สมาคมทุเรียนไทย รองประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร และผู้ส่งออก ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการส่งออกทุเรียนไปจีนของภาคตะวันออกฤดูกาลส่งออกปี พ.ศ. 2567

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

การประชุมในครั้งนี้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย สวน โรงคัดบรรจุ การส่งออก การขนส่ง การตลาด การแปรรูป และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเชื่อมโยงกันภายใต้ “จันทบุรีโมเดล”

พร้อมขยายผลไปทุกภูมิภาคที่ผลิตทุเรียนส่งออกทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนในปี พ.ศ. 2567 จะยังคงสดใส ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งในตลาดจีนก็ตาม

“แผนปฏิบัติการนี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดทิศทางในการทำงาน การควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีนตลอดทั้ง Supply chain”

โดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลทั้งการขึ้นทะเบียนสวน GAP การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุ GMP-DOA การตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนตาม มกษ.3-2557 การตรวจสอบศัตรูพืช และการปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน ณ โรงคัดบรรจุ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) โดยด่านตรวจพืช รวมถึงประสานแก้ไขปัญหาในการส่งออกต่าง ๆ

ซึ่งในฤดูกาลส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกปี 2567 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สวพ. 6 และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกว่า 180 คน สลับเปลี่ยนหมุนเวียนทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนสิ้นสุดฤดูกาลส่งออก และได้ให้ด่านตรวจพืชเพิ่มผู้จัดการเขตพื้นที่ทุเรียนจากเดิม 6 คน เป็น 9 คน เพื่อให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ผลิตทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี และยะลา และเพิ่มกำลังนายตรวจพืชจากเดิม 44 คน เป็น 60 คน พร้อมให้บริการ อำนวยความสะดวกในการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ

จีนขึ้นทะเบียนสวนทุเรียน 3 หมื่นสวน

ขณะนี้สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ขึ้นทะเบียนสวนทุเรียน GAP จำนวน 76,948 สวน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2567) ในจำนวนนี้อยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 30,809 สวน และโรงคัดบรรจุ GMP-DOA จำนวน 1,926 แห่ง อยู่ในภาคตะวันออกจำนวน 875 แห่ง เฉพาะในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 801 แห่ง จึงมั่นใจได้ว่าจำนวนใบรับรอง GAP ทุเรียนมีอย่างเพียงพอแน่นอน และกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากพบการสวมสิทธิใบรับรอง GAP  หรือการให้เช่าโรงคัดบรรจุพร้อมกับใบรับรอง GMP-DOA”

สำหรับสถิติการส่งออกทุเรียนไปจีนในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนทั้งหมด 57,000 ตู้/ชิปเมนต์ ปริมาณสูงถึง 945,900 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท โดยส่งออกทางรถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.90 รองลงมาคือทางเรือ ร้อยละ 31.72 ทางอากาศ ร้อยละ 3.21 และทางรถไฟ ร้อยละ 1.17 ส่งออกจากประเทศไทยจากด่านนครพนมมากที่สุด รองลงมา คือด่านเชียงของ และด่านท่าเรือแหลมฉบัง

เตรียมใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9070-2566

“ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการหารือถึงแผนรองรับเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9070-2566 เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติในการตรวจ และรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ” โดย มกอช. และ สวพ.6 มีแผนที่จะจัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้”

ขณะที่กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรยังเห็นชอบร่วมกันที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับฐานข้อมูล GAP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนทุเรียนเพื่อนำรายได้จากการส่งออกมาสนับสนุนการควบคุมคุณภาพทุเรียนทั้งระบบ

“การดำเนินนโยบายเรื่องนี้เป็นไปตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าภายใน 4 ปี โดยทุเรียนเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย”

VDO ที่เกี่ยวข้อง :