จดทะเบียนธุรกิจใหม่ ต.ค. เพิ่ม 5,555 ราย ธุรกิจปลูกข้าวจ้าวเพิ่ม 20 เท่า

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เดือนตุลาคม 2564 เพิ่มขึ้น 5,555 ราย ผลจากนโยบายการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภาครัฐ ธุรกิจปลูกข้าวจ้าว แห่จดสูง 610 ราย เพิ่มขึ้น 20 ธุรกิจสร้างแม่ข่าย ธุรกิจยารักษาโรค ยังสนใจทำธุรกิจ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ มีจำนวน 5,555 ราย เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 21,965.41 ล้านบาท และประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในระยะ 10 เดือนแรกของปี พบว่า มีจำนวน 8,037 ราย เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 63,611 ราย

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,976 ราย ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกัยเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 207,653.57 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายสลากกินแบ่ง

ส่วนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในระยะ 10 เดือนแรกของปี พบว่า มีจำนวน 1,726 ราย ลดลง 14% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีมีจำนวนเลิกธุรกิจทั้งสิ้น 10,725 ราย


อย่างไรก็ดี ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือน 31 ตุลาคม 2564 ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 809,410 ราย มูลค่าทุน 19.26 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,116 ราย คิดเป็น 24.35% บริษัทจำกัด จำนวน 610,981 ราย คิดเป็น 75.49% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,313 ราย คิดเป็น 0.16%

นายทศพลกล่าวอีกว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จานวน 63,611 ราย เพิ่มขึ้น 14.46% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม -ตุลาคม 2563) ในขณะที่การจดทะเบียนเลิกธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 10,725 ราย ลดลง 13.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม-ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ และการลดลงของจำนวนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 นั้น ธุรกิจที่มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป 6,073 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,849 ราย และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง คนโดยสาร 1,957 ราย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ติดอันดับจดเลิกสูงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 เช่นกัน

หากพิจารณาจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2564 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนโยบายการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภาครัฐ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ธุรกิจปลูกข้าวจ้าว จำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 610 ราย เพิ่มขึ้น 20 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม-ตุลาคม 2563)

แต่ขณะเดียวกันธุรกิจบางประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจสร้างแม่ข่าย มีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 435 ราย เพิ่มขึ้น 9 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม-ตุลาคม 2563) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล เช่น ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์มีจานวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 174 ราย เพิ่มขึ้น 8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม-ตุลาคม 2563)

โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน การปลดล็อกกัญชงให้สามารถขออนุญาตปลูก ผลิต นาเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าการบริโภคสมุนไพร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่มองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจจึงหันมาจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพียงพอ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในไตรมาส 4 ของปี 2564 ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ตลอดทั้งปี 2564 มีจานวน 65,000-70,000 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ