มทร.ธัญบุรี ดึงนักศึกษาถูกรีไทร์ กลับเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดึงนักศึกษาพ้นสภาพกลับเข้าเรียน หวังลดจำนวนเด็กหลุดระบบมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 1/2565 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 216 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มทร.ธัญบุรีที่มีประมาณ 25,000 คน

แต่อย่างไรก็ตาม ตนต้องการให้จำนวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ลดลง เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษา และเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา จัดการเรียนเสริม ให้การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้ฝึกทำบ่อย ๆ รวมถึงจัดติวกันเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ลดลงทุกปี

“ในส่วนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนโยบาลที่จะดึงนักศึกษากลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบ เปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่ โดยนักศึกษาที่กลับเข้ามานั้น บางคนจะมีการเปลี่ยนสาขาที่เรียน เพราะไม่ตรงกับความถนัดและความชอบ จะมีการเทียบโอนในรายวิชาที่มีผลการเรียนมาแล้ว และผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป

โดยนักศึกษาจะกลับเข้าเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามีนักศึกษากลับเข้าเรียนใหม่ รวม 220 คน โดย 3 คณะที่มีนักศึกษากลับเข้าเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น”