เปิดชื่อ 8 มหา’ลัยดัง พบ 33 อาจารย์เข้าข่ายซื้องานวิจัย

อาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

เปิดชื่อ 8 มหาวิทยาลัยดัง พบ 33 อาจารย์ เข้าข่ายซื้อผลงานตีพิมพ์ วิจัย ระบุทั้ง 8 แห่งมีความบริสุทธิ์ใจแก้ปัญหา-ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ อว. จี้เร่งตรวจสอบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี 34 มหาวิทยาลัย รายงานผลการตรวจสอบอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดมีการกระทำที่เข้าข่ายการผิดจรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานจากการซื้อผลงานตีพิมพ์ วิจัย ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับทราบ และพบว่ามีบุคลากรที่เข้าข่ายในการผิดจรรยาบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 33 คนใน 8 มหาวิทยาลัย นั้น

นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า บุคลากรที่มีข้อสังเกตเข้าข่ายในการผิดจรรยาบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  • 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 5.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • 6.มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • 7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 8.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซึ่งทั้ง 8 แห่ง ถือว่ามีความบริสุทธ์ใจที่จะแก้ไขปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมต่อไป

“ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลมาแล้ว 34 แห่ง ยังเหลืออีกจำนวนมากที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่ส่งข้อมูลมาให้อว. อาทิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) กว่า 20 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง เป็นต้น

ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส่งข้อมูลเร่งตรวจสอบ และส่งข้อมูลให้ อว.รับทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่มีนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ จะเสนอความคืบหน้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้กกอ. รับทราบ และจะมีมาตรการสำหรับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส่งข้อมูลต่อไป ”

Advertisement

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบพบว่า มีอาจารย์เข้าข่ายกระทำผิดจรรยาบรรณ ทราบว่า แต่ละแห่งมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะเสนอกกอ.ให้วางกรอบการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งหากพบว่า มีมูลและได้กระทำผิดจรรยาบรรณจริง ก็จะต้องลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และรายงานให้อว.รับทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเรื่องนี้มีความผิด เป็นคดีอาญา ตามพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 70 ที่ระบุว่า

เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทำผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร และมาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ