อัพเดต 11 หลักสูตรใหม่ที่ อว.อนุมัติล่าสุด ตลาดพร้อมแย่งตัวเข้าทำงาน

เอไอ

อัพเดท 11 หลักสูตรใหม่แซนด์บอกซ์ ที่ผ่านการอนุมัติจาก กระทรวง อว.แล้ว แต่ละสาขาตั้งเป้าผลิตคนจำนวนเท่าไหร่ มีมหาวิทยาลัยไหนพร้อมเปิดรับนักศึกษาแล้วบ้าง 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้อนุมัติข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือหลักสูตรแซนด์บอกซ์ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อเสนอ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ทำให้ล่าสุดมีข้อเสนอที่กระทรวง อว.อนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บอกซ์รวมแล้ว 11 ข้อเสนอ ซึ่งมีเป้าหมายผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรวมมากกว่า 19,000 คน

หลักสูตรแซนด์บอกซ์คืออะไร ?

สำหรับหลักสูตรแซนด์บอกซ์ เกิดขึ้นโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ด้วยการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “Higher Education Sandbox” ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทดลองพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

ออกแบบหลักสูตรได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ให้ไทยมีกำลังคนที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเกิดการสร้างมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่

อัพเดต 11 หลักสูตรแซนด์บอกซ์ ที่ผ่านการอนุมัติไปแล้ว มีหลักสูตรอะไรบ้าง ? และในแต่ละหลักสูตรดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ สอวช. ดังนี้

ฉุกเฉินการแพทย์

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์
 • เป็นความร่วมมือระหว่าง 10 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์ในระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวน 15,000 คน
 • ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณดำเนินการจัดการศึกษา

High-tech Entrepreneur

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนที่มีความรู้ Frontier Knowledge ด้านเทคโนโลยี จำนวน 400 คน
 • ขณะนี้เริ่มจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นแรกแล้ว 

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล จำนวน 1,880 คน 
 • ขณะนี้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว 

ผลิตคนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรการผลิตกําลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 4 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตั้งเป้าผลิตกําลังคนทักษะสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ (Frontier Knowledge) และแนวคิดเชิงนวัตกรรม จำนวน 175 คน
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดหลักสูตร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนวิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1,200 คน 
 • ขณะนี้ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ครบตามจำนวนแล้ว

การจัดการการบินนานาชาติ

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินนานาชาติ 
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคน Flight Attendant จำนวน 300 คน 
 • ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 300 คน 
 • ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
 • ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านผู้ประกอบการตามแนวทาง BCG จำนวน 90 คน 
 • ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

ผู้นำธุรกิจสุขภาพ

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ตั้งเป้ากำลังคนด้านผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรม wellness จำนวน 90 คน 
 • ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

วิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (ต่อเนื่อง)
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ตั้งเป้าผลิตวิศวกรบูรณาการระบบ (system integrator) จำนวน 60 คน 
 • ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บอกซ์ ในเดือนกรกฎาคม 2566

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรสองภาษา)
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ตั้งเป้าผลิตผู้บริหารระดับต้นและระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม จำนวน 200 คน 
 • ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บอกซ์ ในเดือนกรกฎาคม 2566