อว.หนุน ม.นเรศวร ยกระดับการสร้างคนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โลจิสติกส์
credit : pixabay

อว.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ม.นเรศวร พร้อมยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่การสร้างคนด้านโลจิสติกส์ในศตวรรษที่ 21 

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วานนี้ (15 ม.ค.) คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยด้วยดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีศักยภาพและความพร้อมทั้งในเชิงพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาค และเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้-ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคมการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์ในอนาคต และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับผลการดำเนินโครงการในการให้คำปรึกษาและการสร้างแพลตฟอร์มการบูรณาการของการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยมีทักษะด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของประเทศ จะทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับโลกด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โดยขอให้มหาวิทยาลัยขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

ศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และความต้องการด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้อยู่ในระดับที่สูง เช่น องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital Engineering and Artificial Intelligence)

การพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและสารสนเทศ (Digital and Information Economy) และการสร้างโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย โดยการใช้ศาสตร์ทางด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง

“มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลในมิติของภาคการศึกษา ผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของกระทรวง อว. โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างและพัฒนาคนด้านโลจิสติกส์ในศตวรรษที่ 21 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Valued-Based Economy) ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทํางานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix)

โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยด้วยดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การสร้างแพลตฟอร์มการบูรณาการของการแก้ปัญหาและให้คําปรึกษาด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่และการเสริมทักษะใหม่ของบุคลากรด้านดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์”


อว