รัฐบาลอัด 3 มาตรการภาษี แลกสูญรายได้ 2 พันล้าน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คลังเผย ครม.ไฟเขียว 3 มาตรการภาษี ทั้งหนุนบริจาคสถานศึกษา-จูงใจลดก๊าซเรือนกระจก-เว้นภาษีดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยอมแลกสูญรายได้กว่า 2 พันล้านบาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการทางด้านภาษีของกรมสรรพากรรวม 3 มาตรการ คือ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา ผ่านระบบ e-Donation ให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือ SMEs รายย่อย

“ทั้ง 3 มาตรการ จะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษี 2,187 ล้านบาท” นายอาคมกล่าว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า สำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา ผ่านระบบ e-Donation ให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่านั้น จะมีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

โดยขยายสถานศึกษาให้ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศด้วย จากเดิมจะมีสถานศึกษาของรัฐ, โรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

งัดมาตรการภาษีลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะที่การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวม 2 มาตรการ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) ในการลดก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามข้อตกลงปารีส เป้าหมายประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 ประกอบด้วย

1.มาตรการเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ ตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2570 เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบุคคลธรรมดาให้สามารถหักลดหย่อนเงินที่บริจาคให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนอื่น ๆ และยังคงสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินบริจาคของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เช่นเดิม

โดยการบริจาคทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2570

เว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน


ส่วนอีกมาตรการได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือ SMEs รายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง และกลุ่มที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) แต่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้