ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษี-ค่าธรรมเนียม ส่งเสริมลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ค่าเงินบาท (13ธ.ค)
ภาพจาก pixabay

ครม.เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม ส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์ (REIT) ถึงสิ้นปี 2567

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีรายละเอียดดังนี้

1.มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว โดยดำเนินการยุบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) แล้วแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาดำเนินการโอนทรัพย์สินให้กองทรัสต์ นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม ดังนี้ มาตรการทางภาษี ประกอบด้วย 1.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (ปัจจุบันภาษีอัตราร้อยละ 0-35)

และ 2.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับมูลค่าของฐานภาษีรายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอน หรือก่อทรัพย์สิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (ปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 และอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5)

Advertisment

น.ส.รัชดากล่าวว่า ส่วนมาตรการค่าธรรมเนียม คือ กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด ประเภทมีทุนทรัพย์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เหลือร้อยละ 0.01 แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ปัจจุบันมีค่าธรรมเนียมในการโอนร้อยละ 2)

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์ พ.ศ. ….

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์ พ.ศ. …. เสนอ ครม.พิจารณาต่อไป เพื่อรองรับมาตรการด้านค่าธรรมเนียมตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว

น.ส.รัชดากล่าวว่า มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ทางภาษีประมาณ 3,500 ล้านบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 3,092 ล้านบาท

Advertisment

แต่จะเป็นประโยชน์อย่างในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และภาครัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หลังจากแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ได้เพิ่มขึ้น โดยจะมีธุรกรรมที่มีการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม เช่น การโอนอสังหาริมทรัพย์ การจำนองอสังหาริมทรัพย์ และการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

เรื่องนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนที่ได้จากค่าเช่าน้อยลง ภาคเอกชนจึงต้องการนำกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แปลงสภาพไปเป็นกองทรัสต์ ทำให้ช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ ยกร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) หรือกองทรัสต์

ซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือกอง 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยให้การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการด้านภาษี

  • ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับมูลค่าของฐานภาษีรายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

มาตรการด้านค่าธรรมเนียม

  • กำหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด ประเภทมีทุนทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินจะดำเนินการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

…………….