ก.ล.ต. ฟันกลุ่มใหญ่ 14 ราย ปั่นหุ้น 5 บริษัท แฉสัมพันธ์แน่นส่วนตัว-การเงิน

ตลาดหุ้นไทย

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ลงดาบผู้กระทำความผิดกลุ่มใหญ่ 14 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP สั่งปรับรวมกว่า 27.3 ล้านบาท ระบุชัดมีความสัมพันธ์กันทั้งส่วนตัวและทางการเงิน พร้อมห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่า ก.ล.ต.ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 14 ราย ได้แก่ 1.นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม 2.นางสาวพรทิพย์ เมธีเจริญวงศ์ 3.นางทัศนีย์ แย้มประดิษฐ 4.นางสาวมุทิตา เอกะวิภาต 5.นางสาวขณิษากาญจน์ โชคสหพิพัฒน์ (ชื่อเดิม นางสาววริศรา ชัยเจริญปัญญา)

6.นายเมธาสิทธิ์ มั่นชาวนา 7.นางสาวเมทินี สิทธิกรเมธากุล 8.นางสาววริยา เข็มทองประดิษฐ์ 9.นายธนพล เข็มทองประดิษฐ์ 10.นางสาวอัจฉรา สุวิเดชโกศล 11.นางสาวพจนา พิเศษโภค 12.นายสิทธาปวีร์ ชวรางกูร 13.นางสาวอชิรญา เกียรติทยากร (ชื่อเดิม นางสาวกัญปอร เกียรติทยากร) และ 14.นางสาวเมวิกา ดีศรี

กรณีสร้างราคาหุ้นจำนวน 5 บริษัท โดยเรียกให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 27,398,667 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ผู้กระทำความผิด 14 ราย ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเงิน และ/หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

โดยได้ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สร้างราคาหุ้น 5 บริษัท

1.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) (SCI) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิด รวม 11 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ นางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.32 บาท เป็น 1.71 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 12.35 ล้านหุ้น

2.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GSC) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 0.68 บาท เป็น 0.78 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ล้านหุ้น เป็น 88.23 ล้านหุ้น

3.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 4.10 บาท เป็น 4.36 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 24.70 ล้านหุ้น

4.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (FLOYD) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 8 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางสาวมุทิตา นางสาวเมทินี นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.37 บาท เป็น 1.41 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.99 ล้านหุ้น เป็น 25.85 ล้านหุ้น

5.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (RP) ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางสาวขณิษากาญจน์ นายเมธาสิทธิ์ นางสาววริยา นายธนพล นางสาวพจนา นายสิทธาปวีร์ นางสาวอชิรญา และนางสาวเมวิกา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.41 บาท เป็น 1.48 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.13 ล้านหุ้น เป็น 4.43 ล้านหุ้น

การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดฐานสร้างราคาหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP ตามมาตรา 244/3 (1) (2) ประกอบมาตรา 244/5 (2) (3) (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน


ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง