ลงทุนตราสารหนี้ต้องจ่ายภาษีไหม ?

กรมสรรพากรเพิ่มความสะดวกในการยื่นภาษี
โดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

ลงทุนตราสารหนี้ต้องจ่ายภาษีไหม

สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะลงทุนเองโดยตรงในตลาดแรกหรือซื้อต่อจากผู้ลงทุนอื่นในตลาดรอง หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนรูปแบบใดต้องเสียภาษีและอัตราเท่าไหร่ สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

ผู้ลงทุนธรรดาลงทุนเองโดยตรง

ดอกเบี้ย กรณีตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flxed-rate bond)

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • สามารถเลือกไม่นำรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนลดจากราคาหน้าตั๋วกรณีตราสารหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero coupon bond)

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เฉพาะผู้ทรงคนแรก
  • สามารถเลือกไม่นำรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำไรจากการขาย

  • หักภาษี ณที่จ่าย 15%
  • สามารถเลือกไม่นำรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้

เงินปันผล

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
  • ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี้100%
  • สามารถเลือกไม่นำรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำไรจากการขายหน่วยลงทุน

  • ได้รับการยกเว้น

หมายเหตุ : นักลงทุนที่มีฐานภาษีไม่ถึง 15% สามารถขอคืนภาษีได้ โดยจะต้องนำรายได้ดอกเบี้ยทุกประเภทที่ได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยงินฝาก และดอกเบี้หุ้นกู้ มารวมคำนวนในการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี ในขณะที่หากลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ นักลงทุนจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้แม้ว่าจะมีฐานภาษีไม่ถึง 15% เพราะผู้เสียภาษีคือกองทุนรวม ไม่ใช่นักลงทุน