ครม. อนุมัติงบกลาง 1 พันล้าน ส่งคืนกองทุนคนพิการ 

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,000 ล้านบาท คืนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนแก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับคนพิการ โดยจัดสรรเงินทุนให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

น.ส.รัชดากล่าวว่า เรื่องนี้ สืบเนื่องจากในปี 2559 กระทรวงการคลังได้ออกคำสั่งให้กองทุนที่มีทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องเกินความจำเป็นนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 ล้านบาท

ต่อมากองทุนได้ยื่นศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง โดยให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินไม่เกินจำนวน 1,000 ล้านบาท และกระทรวงการคลังต้องจ่ายคืนให้กับกองทุน จำนวน 1,000 ล้านบาท