ครม. ถกวาระลับ ไฟเขียวแก้เพดานกองทุนน้ำมัน 1.7 แสนล้าน

กองทุนน้ำมัน

ครม.บิ๊กป้อม ถกลับ พ.ร.ฎ.แก้เพดานกองทุนน้ำมัน จาก 4 หมื่นล้าน เป็น 1.7 แสนล้าน ปรับการกู้เงินจาก 2 หมื่นล้าน เป็น 1.5 แสนล้าน บังคับใช้ พ.ร.ฎ. 1 ปี

วันที่ 27 กันยายน 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาเห็นชอบ 2 ร่างกฎหมายสำคัญคือ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. … 

และร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. … ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งนี้ หลังที่ประชุม ครม.พิจารณาเสร็จสิ้น ให้เก็บเอกสารกลับจากที่ประชุมทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. … แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยยกเลิก พ.ร.ฎ.ฉบับเดิมที่ออกเมื่อปี 2564 โดยมีกรอบวงเงินที่เป็นเพดานวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ให้แก้ไขเพดานวงเงินกองทุนไม่เกิน 170,000 ล้านบาท 

ส่วนที่สองคือ แก้ไขกรอบวงเงินกู้ที่ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สามารถดำเนินการกู้เงินได้ จากที่ พ.ร.ฎ.ฉบับเดิมกำหนดเพดานกู้เงินไว้ที่ 20,000 ล้านบาท ให้แก้ไขเป็น กู้เงินได้ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออก พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของกองทุนน้ำมันฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท ที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้

เมื่อครบ 1 ปี ให้ร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว เป็นอันยกเลิก และให้กรอบวงเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกรอบวงเงินกู้กลับไปอยู่ที่เดิม คือมีวงเงินกองทุนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และวงเงินกู้เกิน 20,000 ล้านบาท

ส่วน พ.ร.ก.ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. … สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เพิ่มเติมเนื้อหา โดยกำหนดให้ลงนามในสัญญาค้ำประกันเงินกู้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ พ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และมีวงเงินรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท และกำหนดให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีหน้าที่ชำระหนี้คืนจนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของ ครม.ด้วย

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ร่าง พ.ร.ฎ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในวันนี้ เป็นขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้ดำเนินการกู้เงินได้ตามที่กองทุนน้ำมันฯ ต้องดำเนินการในวงเงินที่กระทรวงการคลังจะค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยการกู้เงินต้องทำให้เสร็จภายใน 1 ปี โดยการกู้เงินอาจจะไม่เต็มวงเงิน 150,000 ล้านบาทก็ได้ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้ราคาต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว หากราคาน้ำมันลดลง ความจำเป็นในการกู้เงินจะน้อยลงด้วย