เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ หลังผ่านเกณฑ์แล้ว

Water bill, electricity bill social

กระทรวงการคลังความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการ) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้

1.การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 (2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 และ (3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284

2.การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 และ (2) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

Advertisment

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก

สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง มีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิครั้งแรก ดังนี้

ตารางที่ 1 : ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก

Advertisment
  • 1-31 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567
  • 1-30 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567
  • 1-31 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 2 : ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

  • 26 กุมภาพันธ์-25 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567
  • 26 มีนาคม-25 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567
  • 26 เมษายน-25 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือhttps://welfare.mof.go.th