แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2566 หอการค้าเผยสะพัดเฉียด 500 ล้านบาท

แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่
นับเป็นงานใหญ่ประจำปี 2566 สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2566-2 สิงหาคม 2566 ภายใต้ชื่องาน “122 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้นับแสนคน กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคึกคัก

วันนี้ 3 สิงหาคม 2566 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2566-2 สิงหาคม 2566 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า 469 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption) ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนและนักท่องเที่ยว ประมาณ 444 ล้านบาท และการใช้จ่ายภาครัฐ (Government Expenditure) ผ่านการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงาน ประมาณ 25 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนประชาชน/นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา คาดว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 370,000 คน โดยเพิ่มขึ้นจากงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 250,000 คน

มีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ 1) แนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยว คาดว่าเพิ่มขึ้น หลังจากกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2565 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย มีจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดประมาณ 3,087,783 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 257,790 คน

               

สำหรับปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2566) จำนวน 1,891,671 คน เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 370,000 คนต่อเดือน คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งปี จะมีจำนวนมากกว่า 4,000,000 คน

2) ความสะดวกในการเดินทาง จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนผู้ให้บริการ 5 สายการบิน จำนวน 35 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งช่องทางการเดินทางอื่น ๆ เช่น รถไฟ รถทัวร์ รถโดยสารประจำทาง และรถบริการ อื่น ๆ เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

3) การประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ส่งผลให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีการวางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยวได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองได้

แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

2. การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประมาณ 444.0 ล้านบาท โดยประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้ที่มาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 ประมาณ 444,000,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 1,200 บาท/คน (ที่มา : วิเคราะห์จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีปี 2565)

แบ่งเป็น 1) ค่าใช้จ่ายที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคนต่อวัน ประกอบด้วย-ค่าใช้จ่ายพาหนะในการเดินทาง จำนวน 424.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.4-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 393.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.8-ค่าซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก จำนวน 333.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.8-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 48.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 เช่น ค่าทำบุญ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น 2) นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมงานคาดว่าจะพักค้าง เฉลี่ยคืนละ 660 บาท/คน/วัน และพักค้างเฉลี่ย 1.7 คืน

3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้า (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าซื้อของฝากที่ระลึก) จากการสุ่มสำรวจ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในบริเวณการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักงาน สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า ร้านค้ามีรายได้เฉลี่ยจากการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น (247.3+209.6×210,742) 96,288,019 บาท

และในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นเป็น (274.4+323.7×257,790 คน) 154,184,199 บาท สำหรับปี พ.ศ. 2566 คาดว่าร้านค้าจะมีรายได้เฉลี่ยจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ (393.6+333.6×370,000 คน) 269,064,000 บาท

4. งบประมาณในการจัดงาน ประมาณ 25,625,400 ล้านบาท ประกอบด้วย

 • งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7,325,400 บาท
 • งบฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,0000 บาท
 • งบฯอื่น ๆ เช่น งบฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินบริจาค ประมาณ 2,000,000 บาท
 • เงินบริจาคทำเทียนพรรษา จำนวน 53 ต้น ต้นละ 200,000 บาท รวม 10,600,000 บาท
 • งบฯโครงการ/งบฯอุดหนุนเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 4,200,000 บาท
 • งบฯโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.) จำนวน 500,000 บาท

สำหรับผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2566

 1. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ “วัดทุ่งศรีเมือง”
 • ที่ : 2 วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • ที่ : 3 วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ
 • ชมเชย : วัดพระธาตุหนองบัว, วัดไชยมงคล
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

2. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนแกะสลักขนาดกลาง “วัดเลียบ”

 • ที่ : 2 วัดอูบมุง ตำบลเทพวงศา
 • ที่ : 3 วัดสุทัศน์ อำเภอเมือง
 • ชมเชย : วัดปทุมมาลัย, วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

3. รางวัลชนะเลิศต้นเทียนแกะสลักขนาดเล็ก “อำเภอโขงเจียม”

 • ที่ : 2 อำเภอนาตาล
 • ที่ : 3 อำเภอน้ำยืน
 • ชมเชย : อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอสำโรง

4. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ “วัดแจ้ง”

 • ที่ : 2 วัดศรีประดู่ อำเภอเมือง
 • ที่ : 3 วัดบูรพาราม อำเภอเมือง
 • ชมเชย : วัดพลแพน
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

5. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลาง “วัดมหาวนาราม”

 • ที่ : 2 อำเภอตระการพืชผล
 • ที่ : 3 อำเภอเขื่องใน
 • ชมเชย : อำเภอม่วงสามสิบ, วัดสุปัฏนาราม
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

6. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดเล็ก “อำเภอโพธิ์ไทร”

 • ที่ : 2 อำเภอนาจะหลวย
 • ที่ : 3 วัดใต้ท่า
 • ชมเชย : วัดสารพัดนึก, อำเภอเหล่าเสือโก้ก
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

7. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนโบราณขนาดใหญ่ “อำเภอสว่างวีระวงศ์”

 • ที่ : 2 วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ที่ : 3 วัดหลวง อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ชมเชย : อำเภอบุณฑริก, อำเภอทุ่งศรีอุดม
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

8. รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนโบราณขนาดเล็ก “อำเภอกุดข้าวปุ้น”

 • ที่ : 2 อำเภอสิรินธร
 • ที่ : 3 วัดเวตวันวิทยาราม ชุมชนป่าก่อ-บ้านหนองแสงใต้
 • ชมเชย : วัดโพธิ์ตาก, อำเภอตาลสุม
แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ภาพจาก – เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่