“เอ็มเค สุกี้” ทุ่ม 2 พันล้าน ฮุบ “แหลมเจริญ ซีฟู้ด”

เอ็มเค สุกี้ สยายปีก ทุ่ม 2,060 ล้าน เข้าซื้อกิจการ ‘แหลมเจริญ ซีฟู้ด’ หวังขยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติม คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

วันที่ 6 กันยายน 2562 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท คาตาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุน 65% ในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งทำธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าลงทุนประมาณ 2,060 ล้านบาท คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

สำหรับเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจร้านอาหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท คาตาพัลท์ จำกัด เป็น 2,070 ล้านบาทจากเดิม 1 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% โดยเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

สำหรับเข้าลงทุนกิจการและเพิ่มทุนของบริษัทย่อย โดยมีสาระสรุปดังนี้

1.อนุมัติให้บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด (“กิจการ”) ภายหลังการลงทุนในกิจการ บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ในกิจการ

ทั้งนี้ การลงทุนในกิจการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยที่บริษัทคาดว่าจะเข้าลงทุนในกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2562

รายละเอียดการลงทุนในกิจการจะเป็นดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ : บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด

ผู้ขาย : บริษัท แอลซีเอส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม)

ประเภทของธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ : 2,000 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่เป็นการขยายธุรกิจร้านอาหาร

2.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คาดาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ100,000 หุ้น มูลค่ารที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะอยู่ที่ 2,070 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 207 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2.2 สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (ไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น)

2.3 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

Previous article10 ก.ย.นี้ ดีเดย์ ขายข้าวเหนียวช่วยชาวบ้าน เริ่ม ปริมณฑลก่อน
Next article“บุญทรง” ช็อค โดนเพิ่มโทษทุจริตจีทูจี เป็น 48 ปี ทนายเล็งขอพระราชทานอภัยโทษ