“เอ็มเค สุกี้” ทุ่ม 2 พันล้าน ฮุบ “แหลมเจริญ ซีฟู้ด”

“เอ็มเค สุกี้” ทุ่ม 2 พันล้าน ฮุบ “แหลมเจริญ ซีฟู้ด”
เอ็มเค สุกี้ สยายปีก ทุ่ม 2,060 ล้าน เข้าซื้อกิจการ ‘แหลมเจริญ ซีฟู้ด’ หวังขยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติม คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

วันที่ 6 กันยายน 2562 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท คาตาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุน 65% ในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งทำธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าลงทุนประมาณ 2,060 ล้านบาท คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

สำหรับเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจร้านอาหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท คาตาพัลท์ จำกัด เป็น 2,070 ล้านบาทจากเดิม 1 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% โดยเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

สำหรับเข้าลงทุนกิจการและเพิ่มทุนของบริษัทย่อย โดยมีสาระสรุปดังนี้

1.อนุมัติให้บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด (“กิจการ”) ภายหลังการลงทุนในกิจการ บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ในกิจการ

ทั้งนี้ การลงทุนในกิจการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยที่บริษัทคาดว่าจะเข้าลงทุนในกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2562

รายละเอียดการลงทุนในกิจการจะเป็นดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ : บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด

ผู้ขาย : บริษัท แอลซีเอส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม)

ประเภทของธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ : 2,000 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่เป็นการขยายธุรกิจร้านอาหาร

2.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คาดาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ100,000 หุ้น มูลค่ารที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะอยู่ที่ 2,070 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 207 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2.2 สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (ไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น)

2.3 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ