ธนาธร-พิธา ดิ้นสู้ใบสั่ง 3 ป.ล้มกฎหมายสุราก้าวหน้า  

สุราก้าวหน้า

2 พฤศจิกายน 2565 ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล มีคิวที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 และ 3 หลังจากผลักดันมานานแสนนาน

สุราก้าวหน้าเป็นนโยบายตั้งแต่ day1 ในงานเปิดพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ 15 มีนาคม 2561 ที่ร้านแวร์เฮ้าส์ เจริญกรุง 30 มี “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” นักทำคราฟต์เบียร์ มาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งพรรค

ผ่านมา 4 ปีเศษ พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบทิ้ง เปลี่ยนผ่านมาสู่พรรคก้าวไกล ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้ายังคงเดินหน้าต่อ

8 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ก่อนจะมีมติรับหลักการ 178 เสียง ต่อ 137 ตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณา วันนั้นอาจเป็นวันเดียวที่ “นักดื่มเตรียมเฮ”

เพราะเวลานี้ชะตากรรม “พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า” ก็แขวนอยู่บนเส้นด้าย เมื่อ 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เรียกบรรดารัฐมนตรีที่เป็นแกนนำรัฐบาล

อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

มาหารือหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ประมาณ 15 นาที ในวงประชุมมีการถกเถียงว่า หากปล่อยให้กฎหมายดังกล่าวผ่านสภา จะทำให้มีการกลั่นสุรากันได้มั่วไปหมด ต่างคนต่างกลั่น ฉะนั้น ไม่เห็นด้วยที่จะให้กฎหมายดังกล่าวผ่าน แล้วนำมาใช้ ต้องขอความร่วมมือพรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันไม่ให้กฎหมายผ่าน

ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ตบท้ายด้วยการกำชับว่า การลงมติกฎหมายในสภาแต่ละครั้ง อย่าให้เสียงแตกเหมือนที่ผ่านมา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการทำงานของรัฐบาลจะได้ง่ายขึ้น

ขณะที่ “พรรคก้าวไกล” เจ้าของร่างกฎหมาย พยายามดิ้นรนทุกทาง เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา

ทันทีที่ปรากฏข่าว 3 ป.มีใบสั่งคว่ำกฎหมายสุราก้าวหน้า “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกโรงทันที

โดยบอกว่า “ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นและไทย มีขนาดเท่ากันที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท ของญี่ปุ่นมี 50,000 ยี่ห้อ ขณะที่ของไทยมี 10 ยี่ห้อ นี่คือตลกร้ายของการผูกขาดตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ปิดโอกาสผู้ประกอบการรายย่อย รายใหม่ที่จะสามารถผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานแข่งขันได้ จึงไม่มีความจำเป็นหรือเหตุผลใดที่คุณประยุทธ์จะต้องคว่ำ”

ในวันที่ 31 ตุลาคม “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” ส.ส.กทม พรรคก้าวไกล เปิดฟลอร์แถลงข่าวถึงสถานการณ์ของร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ก่อนถึงคิว “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า และพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล เตรียมปรากฏตัวคู่กัน ประกาศเป้าหมายการขับเคลื่อนกฎหมายสุราก้าวหน้า และประสบการณ์การต่าง ๆ กว่าจะมาเป็น พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ทำมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ จนถึงพรรคก้าวไกล

เปิดร่างกฎหมาย สุราก้าวหน้า

แกะร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าที่มีคิวจะเข้าสภาในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

โดยมีหลักการ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดให้ผู้ประสงค์ผลิตสุราเฉพาะเพื่อการค้าที่ต้องขออนุญาตผลิต และกำหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 153)

ส่วนเหตุผลระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กําหนดให้บุคคลผู้ประสงค์จะผลิตสุรา หรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกําหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ ให้เหมาะสม

ทําให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบทบัญญัตินั้น กําหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่น ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ผู้ประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้

จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรต้องปรับปรุง โดยกําหนดกรอบเนื้อหาของกฎกระทรวงให้เป็นธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ สำหรับตัวเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า มีมาตราต่าง ๆ ดังนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 153 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราเพื่อการค้าไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวงตามวรรคสอง ต้องไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต กำลังแรงม้า เครื่องจักร ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้าหรือก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นแต่การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต”

มาตรา 3/1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 153/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

มาตรา 153/1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง ให้จดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ชนิดสุรา ขั้นตอนการผลิต และปริมาณการผลิตต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา 3/2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 196 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 196 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 153/1 มาตรา 155 วรรคหนึ่ง มาตรา 157 มาตรา 158 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง มาตรา 162 มาตรา 167 วรรคหนึ่ง มาตรา 169 หรือมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 4 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง หรือ ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

มาตรา 5 คำขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคำขอตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม

ถ้าคำขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้

มาตรา 6 ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สุราก้าวหน้าเป็นหนึ่งในจุดขายของพรรคอนาคตใหม่ มาถึงพรรคก้าวไกล นี่คือการดิ้นสู้ครั้งสุดท้าย ล้มใบสั่ง 3 ป.