ประวิตร เซ็นคำสั่งตั้งคณะทำงานสู้ศึกเลือกตั้ง 2566 ไพบูลย์ นั่งประธาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
Photo : .thaigov.go.th

“ประวิตร” ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ตั้งคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป “ไพบูลย์” นั่งประธาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานธุรการของพรรคพลังประชารัฐในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งในกระบวนการรับสมัคร กระบวนการสรรหา การจัดประชุมสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค และการยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17(1)(ซ) จึงแต่งตั้งคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ดังต่อไปนี้

Advertisement

1.องค์ประกอบ

1.1 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะทำงาน
1.2 พลเอกจิรศักดิ์ บุตรเนียร คณะทำงาน
1.3 นายวีระวัฒน์ ภู่พงษ์ คณะทำงาน
1.4 นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล คณะทำงาน
1.5 นายธีรยุทธ สุวรรณเกสร คณะทำงาน

2.หน้าที่และอำนาจ

2.1 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกขั้นตอน เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

2.2 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสรรหา สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค ตามกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและกฎหมาย

2.3 จัดอบรมให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารขออนุญาตในการหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารรายงานคณะกรรมการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง

Advertisement

2.4 ให้เจ้าหน้าที่พรรคฝ่ายสำนักงานและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานและการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงาน

2.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง

2.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

Advertisement