เปิดวิธีเช็กสิทธิ เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งหน่วยไหน ลำดับบัญชีที่เท่าไร

เลือกตั้ง 2566 บรรยากาศ หน้าคูหา ตรวจสอบสิทธิ์

เปิดวิธีเช็กสิทธิ เลือกตั้ง 2566 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ เช็กหน่วยเลือกตั้งและลำดับบัญชีรายชื่อ ต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหน ลำดับบัญชีอยู่ที่เท่าไร

อย่างที่ทราบกันว่า วันนี้ (14 พ.ค. 2566) เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่มีประชาชน ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก และถูกจับตามองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองได้

อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนบางคน อาจยังสงสัยว่า ถ้าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน หน่วยไหน สถานที่ใด และลำดับบัญชีรายชื่อของเราอยู่ลำดับที่เท่าไร

สำหรับการตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ และทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชน

เมื่อกด “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการต้องเดินไปตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ ก่อนเข้าคูหา

Advertisement

ทั้งนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกตัดสิทธิดังนี้

 1. ไม่มีสิทธิร่วมลงชื่อ ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 3. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

รวมถึง จะถูกถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ดังนี้

 • ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 • ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกฯ อบจ.)
 • เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ทุกตำแหน่ง ที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง

โดยการจํากัดสิทธิดังกล่าว กําหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจํากัดสิทธิ 2 ปีใหม่

หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้า (7 พ.ค. 2566) และวันเลือกตั้งจริง (14 พ.ค. 2566) แล้วมีเหตุผลอันสมควรดังต่อไปนี้

Advertisement
 • ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

สามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วง 7 วัน ก่อนและหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (14 พ.ค. 2566) ทางเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/