ไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. 66 ถูกตัดสิทธิอะไร ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอะไรบ้าง

เลือกตั้ง 66ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 66 ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 52 ล้านคน หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะทำให้เสียสิทธิ และขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งอะไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดหน้าที่ทางการเมืองของคนไทยไว้ หากใครไม่ไปใช้สิทธิและไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่มิใช่เหตุอันสมควร ย่อมทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิบางประการอันเป็นการเสียสิทธิทางการเมืองนั้นไป ตามที่กฎหมายได้กำหนดในเรื่องการเสียสิทธิทางการเมืองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35

ไม่ไปเลือกตั้ง ถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง

1.ไม่มีสิทธิร่วมลงชื่อ ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

Advertisement

3.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ไม่ไปเลือกตั้ง ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งอะไรบ้าง

  • ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  • ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกฯ อบจ.)
  • เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
  • ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
  • ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ทุกตำแหน่ง ที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การจำกัดสิทธิทางการเมืองในเรื่องของการไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งกฎหมายจะจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น หากมีการเลือกตั้งและไปใช้สิทธิในครั้งต่อไป สิทธิทางการเมืองย่อมกลับคืนมา

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิที่พึงได้รับ เราทุกคนจึงควรต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ของพลเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลา 9 ชั่วโมงเต็ม เมื่อเสร็จสิ้นตามเวลาดังกล่าวแล้วจะมีการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ