เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล โอเคหรือไม่ ข้อสรุปแจกเงิน 10,000 บาท ?

นิด้าโพล แจกเงิน 10000 บาท รัฐบาลเศรษฐา

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท” ระบุ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย หลักเกณฑ์การแจกเงิน 10,000 บาท แต่ไม่เห็นด้วย เรื่องเงื่อนไขการใช้ และแหล่งงบประมาณสำหรับแจกเงิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบทสรุปของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ภายหลังการแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงคุณสมบัติการได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า ร้อยละ 79.85 ระบุว่า มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ รองลงมา ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่ และร้อยละ 8.47 ระบุว่า ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่าไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่ และไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ (จำนวน 264 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ พบว่า

 • ร้อยละ 68.18 ระบุว่า ไม่โกรธเลย
 • ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ไม่ค่อยโกรธ
 • ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ค่อนข้างโกรธ
 • ร้อยละ 7.58 ระบุว่า โกรธมาก
 • ร้อยละ 4.17 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ แต่ไม่เห็นด้วยเรื่องเงื่อนไข-แหล่งเงิน

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ต้องเป็นคนไทยไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ถึง 7 หมื่นบาทต่อเดือน และ/หรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่า 5 แสนบาท พบว่า

 • ร้อยละ 40.53 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 25.80 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 20.31 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท โดยสามารถใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น พบว่า

 • ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 28.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 20.69 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อแหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดทำนโยบายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติ กู้เงิน 500,000 ล้านบาท และงบประมาณประจำปีอีก 100,000 ล้านบาท พบว่า

 • ร้อยละ 50.69 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 18.70 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 14.89 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.35 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 2.37 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ภายหลังการแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน พบว่า

 • ร้อยละ 29.92 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 25.97 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 25.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อนโยบายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ภายหลังการแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน จำแนกตามคุณสมบัติการได้รับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท พบว่า

 1. ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 29.73 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 26.48 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 24.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 18.84 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.57 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 2. ตัวอย่างที่ไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่ ร้อยละ 41.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 25.49 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 14.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และร้อยละ 1.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 3. ตัวอย่างที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.77 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 15.32 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 11.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 6.30 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และร้อยละ 0.90 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ