ครม.ไฟเขียว แผนประมงทะเล 2,970 ล้านบาท

ประมง

ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการประมงทะเล ปี’63-65 วงเงิน 2,970 ล้านบาท ขับเคลื่อนประมงไทยต่อเนื่องทุกมิติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2563-2565 วงเงิน 2,970 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเป้าประสงค์ 5 ด้าน ดังนี้

1.ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสมและขยายการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการ อาทิ 1) ควบคุมจำนวนเรือประมงและใบอนุญาตอย่างเข้มงวด และจัดสรรจำนวนวันทำการประมงของเรือให้เหมาะสม 2) กำหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสมเพื่อลดการจับลูกสัตว์น้ำ 3) สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่อง 4) ดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำ2.การประมงที่ปลอดจากการทำการประมง IUU (การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (Fishing)) โดยมีมาตรการ อาทิ 1) ทบทวนความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมง IUU (Thailand NPOA-IUU) 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตาม/การตรวจสอบย้อนกลับ และ 3) ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค

3.แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ โดยมีมาตรการ อาทิ 1) ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการังได้รับการฟื้นฟู 2) บริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศน์สำหรับชุมชนชายฝั่งและจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ 3) นำขยะทะเลคืนฝั่งและจัดตั้งธนาคารขยะทะเล 4) ลดการใช้ถุงพลาสติกในเรือประมงพาณิชย์และประเมินปริมาณขยะที่พื้นท้องน้ำอ่าวไทย

4.การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีมาตรการ อาทิ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 2) จัดทำระบบบันทึกจำนวนเรือประมงพื้นบ้าน 3) ให้สิทธิการทำประมงตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 4) ปรับปรุงกระบวนการหลังการจับสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด การลดการเกิดของเสีย

5.ศักยภาพในการบริหารจัดการประมง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการ อาทิ 1) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประมงที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้ำ 2) ฝึกอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการการประมง


น.ส.รัชดากล่าวว่า จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558-2562 ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ของการประมงทะเลของไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประเด็น เช่น การบังคับใช้กฎหมายสำหรับการทำประมง IUU มีความเข้มแข็งขึ้น มาตรการในการควบคุมเรือประมงที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพถูกฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ