พรรคธรรมนัส ลั่นฆ้องเฟ้นว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส. ทั่วประเทศ

พรรคเศรษฐกิจไทย ตั้ง “บุญสิงห์” ประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.รับศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ ลั่นฆ้องรับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครทั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตทั่วประเทศ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวาระสำคัญคือเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา, รองประธานและเลขานุการ ตามลำดับ โดยมี ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมมีมติเลือก นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, นายพรชัย อินทร์สุข เป็นรองประธาน คนที่ 1, นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธาน คนที่ 2 และ นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เป็นเลขานุการ

จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติเรื่องการประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตในนามของพรรคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศ เนื่องด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 พรรคเศรษฐกิจไทยจึงเตรียมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าว


จึงกำหนดให้สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยที่ประสงค์จะแสดงความจำนงลงสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงความจำนงด้วยตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สำนักงานใหญ่พรรคเศรษฐกิจไทย เลขที่ 130/1 อาคารปานศรี ซอยรัชดาภิเษก 54 ถนนรัชดาภิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 06-4591-4795 ในเวลา 09.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ลงชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย