ศาลปกครองรับสมัครบุคคลภายนอกนั่ง “ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ” 2 ตำแหน่ง

ศาลปกครอง

ศาลปกครองประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้-11 มกราคม 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสมฤดี ธัญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)

สมฤดี ธัญสิริ
สมฤดี ธัญสิริ

บัญญัติให้มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองจำนวนสองคน ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับเลือกฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่สำคัญ อาทิ
๑) ไม่เป็น หรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๕) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระต่าง ๆ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือศาลอื่น
๖) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลทหาร หรือทนายความ
๗) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
๘) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑๐) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
๑๑) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๑๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๔) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

Advertisment

ซึ่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒินี้จะเข้าไปทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง โดยมีอำนาจออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัคร และสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ส่งใบสมัคร ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น ๔ (โซน C) อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร ๑) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง กลุ่มสิทธิประโยชน์และงานประชุม ก.ศป. เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)”

Advertisment

ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกนเอกสารดังกล่าวเป็นไฟล์สกุล .pdf มาที่ อีเมล์ (e-mail) : [email protected]

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕