“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมกับชาวเชียงใหม่ทำ 6 โครงการ สร้างเศรษฐกิจชุมชน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

เซ็นทรัล ทำ ผนึกทุกภาคส่วน สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน 6 โครงการต้นแบบที่ลงมือทำร่วมกับชาวเชียงใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงมือทำกับชาวเชียงใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของ “เซ็นทรัล ทำ” ผ่าน 6 โครงการต้นแบบความยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา เซ็นทรัล ทำ ครอบคลุมกว่า 44 จังหวัด ช่วยเหลือชุมชนกว่า 500,000 คน รวมกว่า 100,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้คืนสู่ชุมชน ผ่านการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า 1,500 ล้านบาท และฟื้นคืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ เพื่อสานต่อความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน และสังคม ให้กับชาวเชียงใหม่ โดยผ่าน 6 โครงการต้นแบบความยั่งยืน

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า 6 โครงการต้นแบบความยั่งยืนที่ทำกับชาวเชียงใหม่ ทำผ่านแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ บรรเทาสาธารณภัย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน

“ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับสังคม บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนเกิดจากความมุ่งมั่นทำด้วยใจ และไม่สามารถสร้างได้ด้วยใครคนเดียว ต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือกัน ตั้งใจทำ และมุ่งมั่นที่จะทำในระยะยาว และต้องเกิดจากการร่วมกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในองค์กร พนักงาน ผู้บริหาร สู่ภายนอกองค์กร ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย”

Advertisement

โครงการต้นแบบความยั่งยืน เซ็นทรัล ทำ ที่ผ่านการทำร่วมกันกับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้

1.โครงการชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยววิถีชุมชน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเซ็นทรัล ทำ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นอกจากเป็นแหล่งเพาะปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากต้นทางแล้ว เซ็นทรัล ทำ ยังเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ จนก่อให้เกิดโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ มากมาย เช่น การพัฒนาผลผลิต การรับซื้อ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยเน้นผักพื้นเมือง ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อส่งขายที่ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และโครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 3.2 ล้านบาท (ข้อมูลถึงธันวาคม 2564) นอกจากนั้น เซ็นทรัล ทำ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร จัดซื้อรถขนส่งห้องเย็นให้กับชุมชน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการข่วงชีวิต วิถียั่งยืน (Mae Tha Sustainable Living) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ทั้งยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรรุ่นใหม่อีก 20 ราย ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนแม่ทา ออร์แกนิค” เพื่อรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับการทำเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงแนวทางด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน การจัดทำที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ที่มีสมาชิกประมาณ 60 ราย และมีการสร้างเครือข่ายสมาชิกเพิ่มเติม 10% ต่อปี

Advertisement

2.โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลกับโรงเรียนบ้านพระนอน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (active learning) เป็นการเรียนการสอนแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์ และได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมกันออกแบบและเป็นที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ฯ

ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม การสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ วัฒนธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการทำงานปรับปรุงพื้นที่จากกองพันพัฒนาที่ 3, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, ชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้นักเรียน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 11 ฐาน ได้แก่ การจัดการความรู้ : ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ, ฐานห่มดิน, ฐานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ฐานสร้างฝายชะลอน้ำ, ฐานคันนาทองคำ, ฐานปุ๋ยน้ำหมัก 7 รส, ฐานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, ฐานคนมีน้ำยา, ฐานคนรักษ์สุขภาพ, ฐานคนมีไฟ, ฐานปลูกผักในแปลงแบบผ่าท้องช้าง และฐานคนเอาถ่าน

Advertisement

3.โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สวมใส่ช่วยเดินสำหรับคนพิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุน Innovation Fabrication Lab INNO FAB ด้วยการจัดทำสนามฝึกซ้อมให้กับคนพิการทั้ง 10 ฐานกิจกรรม ตามข้อกำหนดในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการว่าจ้างคนพิการที่มีคุณสมบัติในเรื่องที่มีร่างกายสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงล่างลงมาได้

โดยการให้สวมใส่หุ่นยนต์และการทดสอบการช่วยเดินกับทั้ง 10 ฐานกิจกรรม จำนวนคน 2 คน เป็นระยะวลา 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเทศไทยเข้าแข่งขันกับทีมจากหลายประเทศทั่วโลกในรายการ CYBATHLON 2024 ETH Zurich ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในประเภท Exoskeleton

ซึ่ง Exoskeleton คืออุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกาย และทำงานควบคู่กับมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่เพิ่มสมรรถนะการทำงาน หรือการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ เป็นอุปกรณ์ที่เกิดจากการประยุกต์ศาสตร์ทั้งด้านหุ่นยนต์ (robotic) และไบโอเมคคาทรอนิกส์ (Biomechatronics) ไว้ด้วยกัน

อาจทำมาจากวัสดุที่มีความแข็ง เช่น โลหะ คาร์บอนไฟเบอร์ หรือจากวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่นทั้งหมดก็ได้ ตัวอุปกรณ์ Exoskeleton สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า นิวเมติกส์ แรงคาน ไฮดรอลิกส์ หรือการใช้เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เพื่อให้ระบบแขนขากลสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความแข็งแรงและความทนทานที่เพิ่มขึ้น

4.โครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Eco-friendly) และ CSV (creating shared values)

ตลาดจริงใจซึ่งเป็นตลาดปลอดโฟม 100% รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติก และมีจุดตั้งถังขยะแยกประเภท เพื่อส่งต่อไปในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีการนำเศษผักผลไม้จากแผงร้านค้ามาทำเป็นปุ๋ยไส้เดือนเพื่อใช้ในการบำรุงต้นไม้ และมีการต่อยอดโดยการนำถุงพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะพลาสติกให้หมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดแสดงผลงาน ส่งเสริมภูมิปัญญา อัตลักษณ์ไทย โดยมีแนวคิดหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อาหาร ศิลปะ และงานฝีมือ พื้นที่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตประกอบไปด้วย

ตลาดจริงใจเชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30-13.00 น. แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

1) โซนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่-จำหน่ายพืชผักและผลไม้ออร์แกนิก และปลอดสารจากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าแปรรูป อาหารพร้อมทาน ขนม และเบเกอรี่โฮมเมด เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555

1) โซนรัสติคมาร์เก็ต-ตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ งาน DIY สินค้าแฮนด์เมด ทั้งงานคราฟต์และของแต่งบ้าน โดยช่างฝีมือคนท้องถิ่น ซึ่งออกแบบเองและนำมาขายด้วยตัวเอง นอกจากนั้น ยังมีของสะสมหลากสไตล์ ของใช้แนววินเทจ

จริงใจแกลเลอรี เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ โดยจะมีนิทรรศการหมุนเวียนให้ชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะไทย เป็นเวทีที่ผลักดันศิลปินไทยสู่เวทีโลก

ร้านค้าไอเดียเก๋ เปิดให้บริการทุกวัน เป็นชุมชนงานคราฟต์ คาเฟ่ และร้านอาหารโฮมเมด โดยในโซนนี้จะประกอบไปด้วยร้าน Tops Green (ท็อปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทย และร้าน Good Goods สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการออกแบบให้มีความร่วมสมัย และเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

5.ร้าน Tops Green (ท็อปส์ กรีน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สโตร์สีเขียวแห่งแรก ปักหมุดที่ ‘จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่’ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยแนวคิด “ร้านค้าสีเขียวเพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น”

ต่อยอดเป็นคอมมิวนิตี้เพื่อ quality time together สำหรับชาวเชียงใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบ green lifestyle อัดแน่นสินค้าคุณภาพมากมาย โดยมีสินค้าท้องถิ่นกว่า 1,200 รายการ จาก 13 ชุมชน และ 14 ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิก พร้อมร้านดังประจำท้องถิ่น และยังให้ความสำคัญกับกระบวนการรีไซเคิล

โดยชุดยูนิฟอร์มพนักงานท็อปส์ กรีน ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิล 6-8 ขวด และผ้ากันเปื้อน 1 ผืน จากขวดพลาสติกรีไซเคิล 10 ขวด นอกจากนั้น มีโครงการอื่น ๆ เช่น การจัดจุดคัดแยกวัสดุรีไซเคิลร่วมกับ Green Rood, การจัดโครงการ Food for Good Deed อาหารปันสุข ที่ร่วมกับมูลนิธิ SOS เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเชียงใหม่ 6 ชุมชนและสถานสงเคราะห์กว่า 2,700 ครัวเรือน,

Craftmanship-จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า handmade สินค้าดีไซน์ และการช่วยส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ รายได้จากการจำหน่ายกระจายสู่ชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมออกสู่สังคม

6.ร้าน good goods สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทย ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย พร้อมด้วยความปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุข

โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะถูกนำกลับไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคม เซ็นทรัล ทำ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งมั่นยกระดับงานหัตถศิลป์ไทย ปรับให้เข้ากับยุคสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานศิลปหัตถกรรม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ส่งผ่านและเชื่อมโยงทักษะวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ good goods คอนเซ็ปต์สโตร์ สาขาแรก เปิดเมื่อปี 2562 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เปิดสาขาที่ 2 ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ภายในร้านกว่า 500 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมสินค้า ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

1.Zone Food & Coffee โซนอาหารแห้ง ขนม กาแฟ แก้ว และดริปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ

2.Zone Fashion โซนเสื้อผ้า เครื่องประดับ หมวก รองเท้า และของที่ระลึก

3.Zone Craft & Home โซนงานคราฟต์ต่าง ๆ กระบุง บุ้งกี๋ ตะกร้า

ภายในร้านได้ถูกตกแต่งภายใต้บรรยากาศของภาคเหนือ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ทันสมัย มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวล้านนามาใช้ในการวางแปลนร้าน โดยมีบาร์กาแฟเป็นจุดศูนย์กลาง รายล้อมด้วยโซนอื่น ๆ เปรียบเสมือนการจัดสำรับขันโตก ที่จะจัดวางอาหารหลักไว้ตรงกลาง ส่วนเครื่องเคียงต่าง ๆ อยู่รอบ

ร้าน good goods ตั้งอยู่ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 07.00-17.00 น. หรือสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/aboutgoodgoods และ Line @aboutgoodgoods

“กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านความร่วมมือและการลงมือทำ เพื่อต่อยอดความสำเร็จโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม มุ่งให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายพิชัยกล่าว