อัพเดตน้ำท่วม ลุ่มน้ำชี-มูล เกือบ 6 แสนไร่

GISTDA อัพเดตน้ำท่วม ลุ่มน้ำชี-มูล ล่าสุดเกือบ 6 แสนไร่ เป็นนาข้าว 4 แสนไร่ “ร้อยเอ็ด” อ่วมสุด

วันที่ 6 ตุลาคม 2555 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพดาวเทียม Sentinel-1 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ทั้งสิ้น 582,292 ไร่ หรือ 931.67 ตร.กม. เป็นพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 406,582 ไร่ 

สำหรับพื้นที่น้ำท่วม ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด 174,212 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ 144,780 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 105,385 ไร่ จังหวัดสุรินทร์  98,476 ไร่ จังหวัดยโสธร 39,397 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ 12,653 ไร่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ 7,389 ไร่

               

นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบ ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน 

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป  

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

Advertisement