วิศวะ มทร.ธัญบุรี ลงทุนกว่า 9 ล้านบาท ใช้หุ่นยนต์ 5 แบบ ช่วยสอน

วิศวะหุ่นยนต์ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปรับปรุงหลักสูตร ลงทุนกว่า 9 ล้านใช้หุ่นยนต์ 5 แบบ ร่วมการเรียนสอนนักศึกษา หวังสร้างแรงงานคุณภาพ รองรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัว

วันที่ 20 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองต้องการของตลาดแรงงาน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ประกอบด้วย

1.ROBOT FOR ARC WELDING เป็นการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในงานเชื่อมจุด

2.AGV (Automated Guided Vehicle) Robot หรือรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ สำหรับการขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย

3.DOBOT MAGICIAN เป็นแขนหุ่นยนต์หรือ Robotic Arms ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจ และอยากเรียนรู้การควบคุมแขนหุ่นยนต์

4.METAL LATHE เป็นเครื่องกลึงความเร็วรอบสูง

5.MACHINING CENTER หรือเครื่องกัด ที่มีอุปกรณ์เปลี่ยน Tools แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ครบเครื่องมากกว่าด้วยการสั่งการเพียงครั้งเดียว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและแรงงานคน

“ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ใช้งบประมาณสำหรับเครื่อง ROBOT FOR ARC WELDING และ AGV Robot 9 ล้านบาท”

วิศวะหุ่นยนต์ 1 มทร.ธัญบุรี

ด้าน ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การนำ WELDING ROBOT มาสอนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมการเชื่อมรวมถึงการป้อนค่าพารามิเตอร์การเชื่อม การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียน และเชื่อมชิ้นงานจริงได้อย่างถูกและปลอดภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาที่จบจาก มทร.ธัญบุรี จะต้องเข้าใจการทำงานในเชิงลึกของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

นอกจากนี้ยังคาดหวังว่านักศึกษาสามารถไปต่อยอดในการเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อได้ใบรับรองสามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน การขึ้นขั้นเงินเดือนได้อย่างแน่นอน

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ภาควิชายังมีการนำหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ AGV Robot ระบบ LiDAR Sensor ที่มีการยิงคลื่นแสงเลเซอร์ส่งไปกระทบกับวัตถุ เมื่อแสงกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเซ็นเซอร์ ระบบจะสามารถคำนวณระยะห่างของวัตถุจากตัวเซ็นเซอร์ได้ ทำให้สามารถลำเลียงสินค้า อุปกรณ์ภายในคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า รวมถึงลดอุบัติเหตุ และความผิดพลาดในการทำงาน การนำ AGV Robot เข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง

เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทและถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อใช้แทนกำลังคน ลดขั้นตอน ลดการสูญเปล่า และตอบสนองในยุค Intelligence of Things ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต

ทำให้ มทร.ธัญบุรี ต้องเร่งเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้รอบด้าน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนการเขียนโปรแกรม ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงจะต้องเรียนรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าไว้ว่าให้นักศึกษาจะต้องเข้าใจระบบกลไกของเครื่อง หลักการทำงาน และนักศึกษาควรผลิดหุ่นยนต์ได้เอง รวมถึงเมื่อจบการศึกษาก็สามารถพร้อมที่จะเริ่มงานได้เลย หรือช่วยลดระยะเวลาในการฝึกอบรมได้อีกทางหนึ่ง