วันครู 2567 ครูเด่นเรื่องเทคโนโลยี มีปัญหาหนี้สิน ดัชนีสวนดุสิตโพล

ครู

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นครูไทย” ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2566 สูงขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย มองจุดเด่น ใช้เทคโนโลยีในการสอน จุดด้อย มีปัญหาหนี้สิน

วันที่ 15 มกราคม 2567 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจําทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19 สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จํานวน 3,676 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2566 พบว่าประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2566 เต็ม 10 ได้ 7.90 คะแนน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี’65 ได้ 7.52 คะแนน)

โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 8.20 คะแนน รองลงมาคือ บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 8.19 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน เฉลี่ย 6.78 คะแนน (ได้คะแนนต่ำสุด 4 ปีติดต่อกัน)

ครูมีปัญหาหนี้ 66.56%

จุดเด่นของครูไทยในปี 2566 คือ ใช้เทคโนโลยีในการสอน ร้อยละ 58.29 จุดด้อยของครูไทย คือ มีปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 66.56 จากนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีความสําคัญ ต่อครูและนักเรียนในแง่ของการทําให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ร้อยละ 69.61

ทั้งนี้ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ครูเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในด้านการทํางาน โดยสามารถทํางานได้หลายอย่างมากขึ้น ร้อยละ 64.22 จากผลสํารวจดัชนีครูไทย ปี 2566 จะเห็นได้ว่าครูไทยมีความโดดเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ ส่วนด้านที่ได้คะแนนไม่มากนักคือ ปัญหาหนี้สิน การควบคุมอารมณ์ การคิดตัดสินใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายลดภาระครู แก้ปัญหาหนี้สิน ปรับการประเมินให้ครูมีเวลาพัฒนาตนเองและห้องเรียนมากขึ้น เพื่อให้เกิด “เรียนดี มีความสุข” แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่ ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับครูไทยในปี 2567 นี้

มีภาระงานอื่น-ปัญหาด้านการเงิน

ดร.อนุชา แข่งขัน อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนหรือผู้ปกครองมีโอกาสเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านห้องเรียนออนไลน์พร้อมกับนักเรียน จึงได้สัมผัสถึงความเมตตาและความโอบอ้อมอารีของครูที่มีต่อศิษย์ รวมถึงความอดทนและทุ่มเทในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

จากมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักของครู คือ การสร้างองค์ความรู้และ หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการจัดประสบการณ์อันเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

แต่สถานการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองมากเกินไป กอปรกับการมีงบประมาณสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ จนทําให้ครูเกิดภาวะเครียดจากปัจจัยด้านเศรษฐานะ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาไทยอย่างมีนัยสําคัญ เพราะ “ครู” เป็นหัวใจของระบบการศึกษา

เปิด 20 อันดับ ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” 2566

ทั้งนี้ เมื่อสรุปเรียงลําดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

อันดับ 1 มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 8.20 คะแนน
อันดับ 2 บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 8.19 คะแนน
อันดับ 3 มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 8.16 คะแนน
อันดับ 4 สามารถทํางานเป็นทีมได้ 8.07 คะแนน
อันดับ 5 ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 8.02 คะแนน

อันดับ 6 มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 8.01 คะแนน
อันดับ 7 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ ๆ 8.00 คะแนน
อันดับ 8 รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู 8.00 คะแนน
อันดับ 9 ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 7.99 คะแนน
อันดับ 10 ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต 7.97 คะแนน

อันดับ 11 ความรู้ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ 7.96 คะแนน
อันดับ 12 การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 7.95 คะแนน
อันดับ 13 มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี 7.89 คะแนน
อันดับ 14 มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 7.86 คะแนน
อันดับ 15 ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7.85 คะแนน

อันดับ 16 อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7.84 คะแนน
อันดับ 17 มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง 7.84 คะแนน
อันดับ 18 ดูแลตนเองทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ 7.79 คะแนน
อันดับ 19 ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม 7.64 คะแนน
อันดับ 20 ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.78 คะแนน

คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2562-2566


ปี 2562 : 6.25 คะแนน
ปี 2563 : 7.35 คะแนน
ปี 2564 : 7.75 คะแนน
ปี 2565 : 7.52 คะแนน
ปี 2566 : 7.90 คะแนน

ดัชนีครูไทย 2566