ถอดรหัสคำพิพากษา 31 หน้าคดีแอชตัน อโศก กรณีสยามสมาคม

ถอดรหัสคำพิพากษา ศาลปกครองกลาง เปิด 2 ขั้นตอนผ่าทางตันไม่ต้องทุบโครงการแอชตัน อโศก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคารส่วนที่ฝ่าฝืนกฎหมายของโครงการแอชตัน อโศก โดยหัวใจของคำพิพากษา 31 หน้าอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษา ที่เขียนไว้ว่า

“…พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี ดำเนินการต่อผู้ร้องสอดที่ 1 สำหรับกรณีที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 42 ในการออกคำสั่งกับผู้ร้องสอดที่ 1 ให้รื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก็ให้ดำเนินการเฉพาะแต่ส่วนของอาคารที่ได้ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ในส่วนของอาคารที่สูงเกินกว่าความกว้างของทางจำเป็น 6.40 เมตร) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพิพาทให้เป็นไปตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก”

จากย่อหน้านี้จะเห็นได้ว่าศาลปกครองได้วางกระบวนการบังคับคดีไว้ 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักโยธา และผู้อำนวยการเขตวัฒนา รวมถึงบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมหาทางแก้ไขให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการแอชตัน อโศก เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 กำหนด

Advertisment

คือให้โครงการแอชตัน อโศก มีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตรติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 เมตร โดยวิธีการจัดหาที่ดินใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายภายใน 180 วันนับแต่คดีถึงที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 จะถูกบังคับใช้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักโยธา และผู้อำนวยการเขตวัฒนา รวมถึงบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามส่วนที่ 1 ได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหรือที่ 3 คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับผู้อำนวยการเขตวัฒนา ออกคำสั่งรื้อถอนอาคารให้ผู้ร้องสอดที่ 1 คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด รื้อถอนอาคาร “แอชตัน อโศก” ส่วนสูงเกินความสูงที่ถูกต้องตามกฎหมายใน 90 วันภายหลังวันที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามส่วนที่ 1

ลำดับต่อไปคือต้องลุ้นกันว่าเมื่อไหร่คดีแอชตัน อโศกไม่ใช่แค่คดีนี้ แต่รวมถึงในคดีของสมาคมต่อต้านโลกร้อนจะจบลง

Advertisment