ศาลปกครองกลางสั่งไม่ต้องทุบตึกแอชตัน อโศก ตามคำร้องสยามสมาคม

แอชตัน อโสก

ศาลปกครองกลางสั่งไม่ทุบแอชตัน อโศก คดีสยามสมาคมฟ้องรื้อถอนก่อสร้างโครงการ สั่งผู้ว่าฯ กทม. ผอ.เขตวัฒนา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด และ รฟม. หารือแก้ไขให้ถูกต้อง รอลุ้นศาลปกครองสูงเคาะ 2 คดีแอชตัน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ฟ้องคดี ฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้อำนวยการเขตวัฒนา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก และให้รื้อถอนโครงการแอชตัน อโศก โดยมี บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เป็นผู้ร้องสอดในคดีที่ 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ร้องสอดที่ 2 และนิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก ผู้ร้องสอดคดีที่ 3

โดยศาลได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นการเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างว่า กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนั้นได้วินิจฉัยไปแล้วในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวก ฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนากับพวกรวม 3 คน ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก ในคดีนี้จึงไม่มีการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีนี้

สำหรับประเด็นการรื้อถอนโครงการแอชตัน อโศกนั้น ศาลวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้อาคารมีทางเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร

แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้มีการโอนขายให้แก่ประชาชนไปแล้วจำนวน 668 ห้อง จากห้องพักอาศัยทั้งสิ้น 783 ห้อง

ประกอบกับหากพิจารณาโดยพฤตินัยแล้ว ที่ดินซึ่งใช้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีทางเข้าออกกว้างกว่า 13 เมตร ศาลเห็นว่าเป็นประเด็นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ร่วมปรึกษาหารือให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการดังกล่าวมีที่ดินด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตรติดถนน โดยวิธีการจัดหาที่ดินด้วยวิธีใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมาย

จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ร่วมปรึกษาหารือให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการดังกล่าวมีที่ดินด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตรติดถนน โดยวิธีการจัดหาที่ดินด้วยวิธีใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมาย ภายใน 180 วัน หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 ออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร

วิบากกรรมแอชตัน อโศกยังไม่จบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันมีการฟ้องเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองอยู่ 2 คดี คือ

1.คดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ฟ้องขอเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก โดยศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างย้อนหลัง ต่อมามีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดให้ความเห็นว่าให้ยกฟ้องคดี เนื่องจากทางเข้าออกของอาคารชอบด้วยกฎหมายแล้ว ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด


2.คดีที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ซึ่งมีคำพิพากษาออกมาในวันนี้ แต่คู่กรณีรวมถึงผู้ร้องสอดในคดียังสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้