กกต. ออกประกาศ ให้ 3 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ประธาน กกต.ออกประกาศให้ 3 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ได้แก่พรรคเพื่อราษฎร  พรรคคนงานไทย และพรรคไทยสร้างสรรค์ เหตุไม่มีการประชุมใหญ่ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคการเมือง มีผลทันที

วันที่  31 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) รวม 3 ฉบับ เรื่องให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับ ประกาศฉบับแรก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทสร้างชาติ 26 พฤศจิกายน 2561

ต่อมาได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสุจริตชน (ชื่อเดิมพรรคพลังไทสร้างชาติ) ลงวันที่ 25กันยายน 2562 และได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

Advertisement

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรรคเพื่อราษฎรไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

Advertisement

สำหรับประกาศฉบับที่ 2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคคนงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคคนงานไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 พรรคคนงานไทยไม่สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน จึงเป็นเหตุให้พรรคคนงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisement

พรรคคนงานไทยสิ้นสภาพ

ส่วนประกาศฉบับที่ 3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคไทยสร้างสรรค์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ หัวหน้าพรรคไทยสร้างสรรค์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคไทยสร้างสรรค์ ตามข้อบังคับพรรคไทยสร้างสรรค์ พ.ศ.2564 ข้อ 123 วรรคหนึ่ง กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคไทยสร้างสรรค์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พรรคไทยสร้างสรรค์สิ้นสภาพ