บัญชีกลาง เดินหน้าเพิ่มสถานพยาบาลรับสิทธิเบิกจ่ายผ่านเป๋าตังผู้ป่วยนอก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปเป๋าตัง กรณีเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลกว่า 4 พันรายการ เป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท เตรียมเปิดให้สถานพยาบาลอีก 2 แห่งเข้าร่วมภายในไตรมาส 2 นี้ พร้อมเดินหน้าขยายให้ครอบคลุม “Telemedicine” ภายในเดือน มิ.ย. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการแล้วจำนวน 7 แห่ง

ได้แก่ (1) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (2) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (3) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (4) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (5) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (6) โรงพยาบาลสระบุรี และ (7) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำหรับผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,095 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,054,809 บาท โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผลการใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 3,434 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6,032,744.50 บาท รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 427 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 669,891.50 บาท

Advertisement

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 140 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 236,956.50 บาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 49 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 41,196.50 บาท โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 38 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 57,072 บาท โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 19 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 5,118.50 บาท และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 9 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 11,829.50 บาท ตามลำดับ

ผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปเป๋าตัง

“การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและการประสานงานจากสถานพยาบาลจำนวนหลายแห่ง เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและพร้อมให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวด้วยว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานกระเป๋าสุขภาพได้ ก่อนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล และสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

Advertisement

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยปรับปรุงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกภายในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถรองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล หรือ Telemedicine สอดรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไปด้วย