กรมบัญชีกลาง เปิดทางขยายเวลาเบิกจ่ายงบฯเหลื่อมปี’65 ได้ถึง ก.ย. 66

กุลยา ตันติเตมิท
กุลยา ตันติเตมิท

กรมบัญชีกลาง วางเกณฑ์ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 เปิดทางเบิกงบฯ เหลื่อมปีได้ถึงเดือน ก.ย. 2566 ชี้หากไม่ทันต้องถูกพับ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566

โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 7 และข้อ 105 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม) ดังนี้

1.ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

2. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ New GFMIS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

3.กรณีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai โดยให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวัรอนที่ 31 มีนาคม 2566

4.เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จตามข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานจากระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ 32 ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย