สินมั่นคง จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 มิ.ย. ชี้แจงปัญหา-แผนฟื้นฟูฯ

สินมั่นคงประกันภัย จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 มิ.ย. 65 ชี้แจงปัญหา-แนวทางแก้ไข-ขั้นตอนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-10.15 น. บริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านออนไลน์ด้วยช่องทาง Microsoft Teams ตามลิงก์ https://bit.ly/3PGloaE

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย C บนหุ้น SMK ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ยื่นดำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ตามงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

               

ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท และการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว