ทอท.สับเปลี่ยนเก้าอี้บอร์ด ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการ

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช

ผู้ถือหุ้น AOT ลงมติเลือก “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 20 มกราคม 2566 หลังจากได้ตัวว่าที่ “ผู้อำนวยการใหญ่” รับไม้ต่อ “นิตินัย ศิริสมรรถการ”

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล พลตํารวจเอกมนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท.อีกวาระหนึ่ง

และเลือกตั้ง พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งเหลือวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน

Advertisement

จากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทอท. โดยมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท.ต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการ ทอท.ได้ลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพลตํารวจเอกมนู เมฆหมอก ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาต่อไป และแต่งตั้งพลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา แทนนางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการสรรหา
1.พลตํารวจเอกมนู เมฆหมอก ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.พลอากาศเอกภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการสรรหา
3.พลตํารวจโทจิรภพ ภูริเดช กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

Advertisement

ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ AOT ซึ่งมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ AOT ได้เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ AOT โดยที่นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ของ AOT เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ซึ่งจะมารับไม้ต่อจากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 24 เม.ย. 2566