สินมั่นคง เปิดไทม์ไลน์ฟื้นฟูกิจการ คาดใช้เวลาราว 1 ปี “แผนฟื้นฟู” ผ่าน

สินมั่นคง

สินมั่นคงฯ เปิดไทม์ไลน์ “ฟื้นฟูกิจการ” แจงกรณี “แผนฟื้นฟู” ผ่านคาดเริ่มดำเนินการฟื้นกิจการตามแผนได้ประมาณเดือน ก.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยระบุถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการโดยประมาณ หลังจากบริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ถึงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ซึ่งหลังจากนั้น ศาลจะพิจารณามีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้แทนแผนประมาณเดือนตุลาคม 2565 จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษา (หลังมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้แทนแล้วประมาณ 1 เดือน)

โดยเจ้าหนี้ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน หรือประมาณเดือนธันวาคม 2565

จากนั้นประมาณเดือนมีนาคม 2566 ผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและส่งแผนฟื้นฟูกิจการภายใน 3 เดือนนับจากวันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้ประมาณเดือนเมษายน 2566

Advertisment

ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาลงมติออกเสียงในแผนฟื้นฟูกิจ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 จากนั้นประมาณเดือนมิถุนายน 2566 ศาลล้มละลายจะพิจารณาคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ และผู้บริหารแผนจะได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป