จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ป.ตรี ทันตแพทย์-ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

จุฬา คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์ และ ป.โท วิศวกรรมชีวเวช ระยะเวลาเรียน 6 ปี ครั้งแรกในไทย 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดตัวหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช เรียน 6 ปี ได้รับ 2 ปริญญา ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่นิสิตจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบใหม่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มดำเนินการครั้งแรกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ในโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์-ป.โท วิศวกรรมชีวเวช และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการศึกษาควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ให้ขยายผลไปยังคณะและนิสิตกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำความเข้มแข็งจากภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Growth from within) ต่อยอดไปเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คือการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ งานส่วนใหญ่ของวิศวกรรมชีวเวช คือการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการออกแบบอวัยวะเทียม และการวางระบบโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ให้สามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ระบุว่า หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่นิสิตจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ภายในระยะเวลาการศึกษา 6 ปี โดยในช่วง 4 ปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาตรีจะเป็นการเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ส่วนอีก 2 ปีจะเป็นการเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมชีวเวช เน้นการทำงานวิจัย นิสิตจะมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิศวกรรม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การพิมพ์ 3 มิติด้วยวัสดุชีวภาพ (3D Bioprinting) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะสามารถเป็นทันตแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัยชั้นน้ำ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาทันตแพทยศาสตร์และวิศวกรรมชีวเวช ที่สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากได้ 

หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.) ควบข้ามระดับข้ามศาสตร์กับหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) ผู้เรียนจะได้รับ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี ถูกออกแบบการจัดการเรียนการสอนรองรับให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเสริมองค์ความรู้และสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามช่วงชั้นปีที่เหมาะสมในระหว่างศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองคณะที่พร้อมให้คำแนะนำหัวข้อวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทั้งสองคณะยังพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา การทำวิจัยให้กับนิสิตที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตได้ตามเป้าประสงค์


อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีนิสิตที่สนใจอยากจะเรียนต่อหลักสูตรควบข้าม 2 ปริญญานี้แล้ว 5 คน ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังเรียนปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ ของจุฬาฯ ซึ่งในอนาคตเราก็วางเป้าเอาไว้ว่าจะมีนิสิตเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ประมาณปีการศึกษาละ 10 คน