ราชกิจจาประกาศแล้ว! ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา เทียบเท่าประธานศาลอุทธรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยเเพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำเเหน่งเเละเทียบตำเเหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกำหนดให้มีตำเเหน่ง ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยเทียบกับตำเเหน่งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

ตำเเหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบกับตำเเหน่ง
ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุธรณ์

ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560

               

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560
วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

Advertisement

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์