แบงก์ออมสินออกประกาศ ปิดให้บริการ สำนักงานสยามสแควร์วัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน สั่งปิดสำนักงานหน่วยให้บริการสยามสแควร์วัน ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เหตุพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสาขาของธนาคารออมสินเปิดให้บริการเพียงพอกับลูกค้าแล้ว

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ปิดสำนักงานหน่วยให้บริการสยามสแควร์ วัน ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน ลงนามโดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ปรับให้ธนาคารออมสินสาขาสยามสแควร์ วัน เป็นหน่วยให้บริการสยามสแควร์ วัน ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน ตั้งอยู่ห้องเลขที่ SS6033-SS6034 ชั้น 6 อาคารสยามสแควร์ วัน เลขที่ 388 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นั้น

               

แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าแล้ว จึงเห็นควรปิดสำนักงานหน่วยให้บริการสยามสแควร์ วัน ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้บริการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 จึงให้ปิดสำนักงานหน่วยให้บริการสยามสแควร์ วัน ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

Advertisement

ออมสินปิดสาขาสยามพารากอน