โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารออกจากยศร้อยเอก ประพฤติผิดวินัย-ผิดต่อราชสวัสดิ์

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร “ร้อยเอก พีระพงศ์ สราญรมย์” ให้ออกจากยศ ร้อยเอก คงเป็น จ่าสิบเอก เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร มีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

               

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก พีระพงศ์ สราญรมย์ รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 1(4) หมวดมาตรฐานมหาดเล็กวรภาชน์/มหาดเล็กรับใช้ทั่วไป และคลังวรภาชน์ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เป็น รองหัวหน้าชุด หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานชาวที่ทั่วไปและงานระบบที่ประทับ กองร้อยราชสำนักที่ 2เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา จ่าสิบเอก) ให้ออกจากยศ ร้อยเอก คงเป็น จ่าสิบเอก เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารออกจากยศทหาร

Advertisement