เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (13 พ.ย.) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี

ภาพฝุ่นในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

               

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.3-28.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.4-21.6 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.7-22.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.2-21.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.2-12.0 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 9.2-34.9 มคก./ลบ.ม.

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK