ภูเก็ตชูเป้าทุเรียนแสนต้น ดึงเกษตร 900 คน ปลูกเพิ่ม

ทุเรียน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนมีแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยจะส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

โดยเฉพาะทุเรียนพื้นเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูเก็ต โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อน โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตกำหนดแผนดำเนิน เป้าหมาย 100,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะสั้นและในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสินค้าเกษตร ผมจึงมีแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การปลูกทุเรียน

               

ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ 1.สำรวจพื้นที่ปลูกทุเรียน ได้แก่ วัด โรงเรียน ป่าชุมชน เกษตรกรและแปลงเกษตรกร 2.จัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ทุเรียน 3.จัดฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 900 ราย 4.จัดงานวัน kick off 1 ครั้ง และ 5.ดำเนินการปลูกต้นทุเรียน

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต วางแผนจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ทุเรียน พร้อมฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ 900 ราย เรียนรู้การขยายพันธุ์ทุเรียนแบบต่าง ๆ และจะ kick off พร้อมกันก่อนจะเดินหน้าปลูกทุเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2566

โดยกำหนดพื้นที่วัด 1 แห่ง จำนวน 100 ต้น เมล็ดพันธุ์ 100 เมล็ด โรงเรียน 1 แห่ง จำนวน 300 ต้น เมล็ดพันธุ์ 300 เมล็ด ป่าชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ตำบลราไวย์ ตำบลฉลอง ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 3,000 ต้น เมล็ดพันธุ์ 20,600 เมล็ด พื้นที่เกษตรกร 75,000 ต้น นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ของประชาชนผู้สนใจ

Advertisement