เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาล ปี 64 ใครไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุ

เลือกตั้ง
YE AUNG THU / AFP

กำหนดการเลือกตั้งเทศบาล “ครม.เห็นชอบ-ประกาศผล” ใครไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แจ้งก่อนได้ 2 ช่วงเวลา 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประสาน กกต.แต่ละจังหวัด ให้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการตั้งแต่ขั้นตอน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งของเทศบาล รวมถึงการดำเนินการทุกอย่าง ก่อนเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้

ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง

เดือนมกราคม 

 • 12 ม.ค. 64 : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งของเทศบาล

เดือนกุมภาพันธ์ 

 • 1 ก.พ. 64 : วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
 • 2 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง
 • 3 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง
 • 4 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง
 • 8-12 ก.พ. 64 : วันรับสมัครเลือกตั้ง
 • 19 ก.พ. 64 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
 • 22 ก.พ. 64 : วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีไม่รับสมัคร
 • 25 ก.พ. 64 : วันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เดือนมีนาคม 

 • 2 มี.ค. 64 : ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • 7 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร (กรณียื่นก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน)
 • 12 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
 • 17 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง, วันสุดท้ายเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง / ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และวันสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิ์สมัคร (กรณียื่นก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน)
 • 20 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
 • 21-27 มี.ค. 64 : แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 • 27 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์ / ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ์สมัคร และวันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง / มอบวัสดุอุปกรณ์
 • 28 มี.ค. 64 : วันเลือกตั้ง
 • 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64 : แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เดือนเมษายน

 • 12 เม.ย. 64 : วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ (ตามระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216)
 • 27 เม.ย. 64 : ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน

เดือนพฤษภาคม 

 • 27 พ.ค. 64 : ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเรื่องร้องเรียน และวันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66)