แก้หวยแพง “อนุชา” ตั้ง แรมโบ้ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ

อนุชา นาคาศัย
อนุชา นาคาศัย

เสี่ยแฮงค์-อนุชา ตั้ง แรมโบ้-เสกสกล นั่งหัวหน้าชุดเฉพาะกิจแก้หวยแพง

วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่กลุ่มมวลชนเสนอข้อเรียกร้องต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว และประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต่อไป

Advertisement

โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงระบบการจำหน่ายสลาก ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการขายสลากเกินราคา รวมถึงการคัดเลือกผู้ค้ารายย่อยใหม่ จำนวน 2 แสนราย ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำรายชื่อมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อคัดกรองความเหมาะสมด้วย

พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการค้าสลากเกินราคา โดยพบว่ากฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้มีความล้าสมัย คือ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุรายละเอียดบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากเกินราคา ไม่เกิน 10,000 บาท และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากในสถานศึกษา และจำหน่ายให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอาจมีเวลานาน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาผู้ค้าสลาก และกำหนดบทลงโทษ เช่น การปรับ หรือตัดสิทธิ

นายอนุชากล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา และคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

 

Advertisement