ฟาร์มเฮ้าส์ชู ESG ดึงพนักงานร่วมสร้างโลกยั่งยืน

นโยบาย ESG เป็นกรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน โดยสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของบริษัทต่อเรื่องสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (environment) สังคม (social) และธรรมาภิบาล (governance) จึงมีความสำคัญที่บริษัทจะปลูกฝัง ESG แก่พนักงาน และพาพนักงานให้มีส่วนร่วมกับแนวทางนี้ขององค์กร

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อน และยกระดับองค์กร จึงจัดสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ “ACTIVE ESG การประสานเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG และสร้างทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ zero waste ให้กับพนักงาน

“อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟาร์มเฮ้าส์มีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งด้านกินดี อยู่ดี และชีวิตดี ควบคู่กับความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพในการผลิต เพื่อส่งมอบความอร่อยนุ่มหอมกรุ่นจากเตามากว่า 41 ปี

นอกจากนั้น บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตามเป้าหมายตามกรอบ ESG ควบคู่กับค่านิยมองค์กร คือ “ACTIVE” ที่สื่อความหมายถึง attitude ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร,

commitment รักษาคำมั่นสัญญามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำได้ตามเป้าหมาย, teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างรู้หน้าที่, innovation สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่, value สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ethics มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

“เราจึงจัดอบรมพนักงานให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG อันเป็นหัวใจการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยมี ดร.รณพรหม ชุนงาม เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมให้สอดประสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กล้าคิด กล้าทำ และสามารถนำวิธีการไปแก้ปัญหา และจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง”

นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ zero waste หรือแนวคิดขยะเหลือศูนย์ เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ยังทำให้ขยะที่ถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุด หรือให้เป็นศูนย์ ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน หากยังมีการมอบเงิน และมอบความรู้ให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์ ซึ่งคอยช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ยากไร้ หรือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

ในเรื่องอาหารและเครื่องแต่งกาย ผ่านกิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์ ฟาร์มสุข-กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี” รวมถึงนำทีมพนักงานกว่า 100 คน ร่วมแบ่งปันความรู้ในด้านการทำแซนด์วิชและฮอตดอกให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและมีแรงบันดาลใจในการหารายได้

ที่สำคัญ ยังสนับสนุนการปลูกพืชสวนครัวในมูลนิธิธรรมานุรักษ์ โดยใช้ถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ที่ใช้แล้วมา reuse เป็นถุงเพาะต้นกล้าแทนถุงปลูกที่ต้องไปหาซื้อใหม่ โดยผลผลิตที่ได้ ทางมูลนิธิธรรมานุรักษ์สามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย ร

วมถึงมอบทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท และมอบเสื้อให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์ นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่ง เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดูแลเด็กด้อยโอกาส

“อภิเศรษฐ” กล่าวถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเฮ้าส์ว่า ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (green activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และตั้งเป้าว่าจะขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (green system) ภายในปี 2567 พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ ทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังแผ่นและพร้อมทาน

รวมทั้งมีมาตรการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันด้วยการติดตั้งระบบ GPS และยกเลิก X-Lift ท้ายรถขนส่ง ทำให้สามารถประหยัดการใช้น้ำมัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานอีกด้วย

ส่วนการจัดการด้านสังคม ฟาร์มเฮ้าส์เพิ่งคิกออฟแคมเปญ “ฟาร์มสุข กับ ฟาร์มเฮ้าส์” เพื่อสนับสนุนให้คนไทย กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี ในทุกมิติ โดยเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามบาสเกตบอลกลางแจ้งที่สวนลุมพินี ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการสนามบาสฟาร์มสุข

“นอกจากนั้น ฟาร์มเฮ้าส์เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมในมิติการสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะเชื่อว่าการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น จะนำไปสู่การเพิ่มดัชนีความสุขของคนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของจีดีพีของประเทศ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของแคมเปญ ฟาร์มเฮ้าส์ ฟาร์มสุข คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และยกระดับการสร้างคุณค่าองค์กรสู่สังคม”

นับว่า ฟาร์มเฮ้าส์เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพอาหารให้คนไทยบริโภค และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนแล้ว ยังคืนกำไรสู่สังคมด้วยกิจกรรมดี ๆ มากมาย ที่สำคัญ ยังหล่อหลอมพนักงานให้เห็นความสำคัญของ ESG เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมาย