KBANK แจ้ง 2 กรรมการผู้จัดการ “กฤษณ์-พัชร” ลาออก-รับตำแหน่งใหม่

กฤษณ์ จิตต์แจ้ง - พัชร สมะลาภา
กฤษณ์ จิตต์แจ้ง - พัชร สมะลาภา

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ การลาออกของ “นายพัชร สมะลาภา” และ “นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง” มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้ และย้ายไปดำรงตำแหน่งในบริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ แทน โดยธนาคารจะดำเนินกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนต่อไป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้รับทราบการลาออกของนายพัชร สมะลาภา และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง จากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) และกรรมการผู้จัดการของธนาคาร รวมถึงตำแหน่งอื่นในธนาคารและบริษัทของธนาคาร หรือที่ธนาคารมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นตันไป โดยจะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

               

ซึ่งธนาคารจะดำเนินกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

ทั้งนี้ นายพัชร สมะลาภา จะเข้าดำรงตำแหน่ง Group Chairman ของ บจก.กสิกร อินเวสเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร (ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100) และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง จะเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chairman of the Advisory Panel to the Chief Executive officer) ของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป