ยูโอบีปล่อยกู้ด้านความยั่งยืนให้ BJC วงเงิน 7.2 พันล้านบาท

UOB BJC ความยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ได้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ บีเจซี รวมวงเงิน 7.2 พันล้านบาท จากวงเงินที่ปล่อยทั้งสิ้น 1.66 หมื่นล้านบาท หนุนเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2593

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านนโยบายและผู้บริโภคเองเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการดำเนินธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน ธนาคารจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนด้านการเงินแก่บีเจซีในครั้งนี้

ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของทั้งทางบีเจซีและธนาคาร ที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม  ยูโอบีรู้สึกเป็นเกียรติที่เรามีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบีเจซี ผ่านข้อตกลงด้านสินเชื่อทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) บริษัทชั้นนำในอาเซียนที่ประกอบธุรกิจ บรรจุภัณฑ์, เวชภัณฑ์, สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจค้าปลีก มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างครบวงจร

ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี ในส่วนของสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability linked loan) และสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Sustainability-linked Derivatives) รวมวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาท (200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โดยความเชื่อมโยงนี้จะพิจารณาจากผลการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน (ESG Risk Rating) โดยบีเจซียังได้รับคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) สูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

ข้อตกลงของบีเจซีในการผสานกลยุทธ์ทางการเงินในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ตามเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บีเจซี ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน สังคม

โดยมีเป้าหมายว่าด้วย “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” อาทิ เพิ่มมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) มีการวัดผลและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Mitigation)

และส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนทุกมิติ เช่น การใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากการติดตั้ง Solar Roof และเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานมาใช้ เช่น การใช้ AI เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน การใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า

รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เช่น ตะกร้าช็อปปิ้งในบิ๊กซี ซึ่งเป็นตะกร้าที่ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ บีเจซี ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยประกาศความสำเร็จในการติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ สูงสุดของโลกใน S&P Global Sustainability Yearbook ประจําปี 2566 ซึ่งบีเจซีถือเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนน สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing นับตั้งแต่มีการประเมิน

โดยบริษัทตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอีก 28 ปีข้างหน้า หรือปี 2593 ซึ่งยังสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารยูโอบีที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ภายใต้กรอบแนวคิดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Sustainable Finance Framework) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย”

ทั้งนี้ นายอัศวิน กล่าวสรุปว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2492 การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่กลุ่มบีเจซีใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

สินเชื่อจากยูโอบี ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล

นอกจากนี้ การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability linked loan) บริษัทได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจุบันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 16,650 ล้านบาท”


“กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการลดโลกร้อน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”