เช็กได้เลย! สถ.เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 2 แล้ว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่ายังมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขัน ประกอบกับได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย กรมฯ ได้จัดส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแล้ว

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว รวมถึงการกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเป็นไปตามบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียก มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และที่สำคัญในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย นายสุทธิพงษ์กล่าวย้ำ