ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อประเทศเข้ามาท่องเที่ยวไทยแบบฟฟรีวีซ่าเป็นการชั่วคราว ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนและคาซัคสถาน เริ่มตั้งแต่ 25 ก.ย. 66 ถึง 29 ก.พ. 67

วันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย

               

เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กันยายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

Advertisement

ข้อ 1. ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับกรยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้
(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน
(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ข้อ 2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ราชกิจจา