สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ “ข้าราชการ” 1-19 พ.ย.64

ข้าราชการ
Photo : Facebook กรมการปกครอง fanpage

สำนักงาน ก.พ.เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการตำแหน่ง “ธุรการ” รวม 23 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่ม 1.1 หมื่นบาท เริ่ม 1-19 พ.ย.64

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเริ่มสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564

สำหรับอัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง

เงื่อนไขการสมัครสอบ

คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้แก่ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ


คุณลักษณะต้องห้าม 

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น และเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2564 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อ กำหนดวันสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ