”หลวงพ่อไพศาล“ ชวนทำดีวันพระใหญ่ ปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นรมณีย์

หลวงพ่อไพศาล ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดีในวันพระใหญ่มหามงคล “วิสาขบูชา” รณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความเป็นรมณีย์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ได้เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567

“วันวิสาขบูชา เป็นวันที่น้อมใจให้เราระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นอกจากเราจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการทําความดี รักษาศีล ปฏิบัติธรรมแล้ว เราควรสํานึกในบุญคุณของต้นไม้ และสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ คือ ปลูกต้นไม้กันเยอะ ๆ เพราะต้นไม้นี่แหละที่จะทําให้เกิดสภาพที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า รมณีย์“

รมณีย์เป็นคําสําคัญในพุทธศาสนาที่เดี๋ยวนี้ลืมเลือนกันไปแล้ว หลายคนไม่รู้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวช ทรงหาที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้มาเจอที่แห่งหนึ่ง บนฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม พระองค์เลือกตรงนั้นเพราะว่าเป็นที่รมณีย์

Advertisment

พระองค์ตรัสว่า สถานที่แห่งนี้เป็นถิ่นรมณีย์จริงหนอ ไผ่สวนร่มรื่นน่าชื่นบาน มีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำใสไหลเย็นชื่นใจ อีกทั้งชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบ แหล่งบิณฑบาตก็มีโดยรอบ สถานที่แห่งนี้เป็นรมณีย์ เหมาะกับการบําเพ็ญเพียร และพระองค์ก็ประทับนั่งลงตรงนั้นด้วยความตกลงใจว่าจะใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สําหรับการบําเพ็ญเพียร//และสุดท้ายพระองค์ก็ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

ถ้าเราพยายามช่วยกันปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สงบ ให้ร่มรื่น เป็นถิ่นรมณีย์ ก็เท่ากับว่าเราเจริญรอยตาม ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า และแสดงถึงความสํานึกในบุญคุณของต้นไม้ด้วย

เพราะฉะนั้น วันนี้ที่วัดป่าสุคะโต เราได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ในพื้นที่สีเขียวที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาฟื้นตัวด้วยการปลูกต้นไม้ซ่อม เป็นการเพิ่มความเป็นรมณีย์ให้กับป่าสุคะโต สถานที่เหมาะกับการบําเพ็ญเพียรของชาวพุทธ เช้านี้เราก็จะมีการปลูกต้นไม้กัน”

Advertisment